Η δύναμη της αξιολόγησης

Πώς μπορούν οι μέθοδοι αξιολόγησης σε μια διαφοροποιημένη τάξη να μας βοηθήσουν να ορίσουμε διαφορετική πορεία προς τη γνώση για κάθε μαθητή;

Στον εκπαιδευτικό φορέα the αriston project, κάθε ενότητα της μαθησιακής διαδικασίας, δηλαδή κάθε μάθημα, είναι ένα project με συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης και συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο. Ο μαθησιακός στόχος κάθε μαθήματος πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτος και οφείλουμε, ως δάσκαλοι, να βοηθήσουμε τους μαθητές να τον κατακτήσουν στο 100%. Η διαφοροποιημένη τάξη, όμως, μας δίνει τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε ξεχωριστά την πορεία κάθε μαθητή προς αυτόν τον στόχο, εφαρμόζοντας διαφορετικές μεθοδολογίες αξιολόγησης.

Για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το μάθημα, χρειαζόμαστε μία αρχική αξιολόγηση, η οποία θα μας δείξει το σημείο, από το οποίο ξεκινά το μάθημα ο κάθε μαθητής, δηλαδή το κατά πόσο υπάρχει ή όχι πρότερη γνώση. Στη συνέχεια, ακολουθεί η διαμορφωτική αξιολόγηση, δηλαδή τα μικρά εκείνα tasks, μέσα από τα οποία θα καταλάβουμε την ταχύτητα, τον τρόπο και τη μεθοδολογία, με την οποία ο κάθε μαθητής προσεγγίζει τον μαθησιακό στόχο, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ανάλογα την πορεία του προς αυτόν. Η τελική αξιολόγηση -ο απολογισμός- καταδεικνύει τον βαθμό εμπέδωσης ή απλά κατάκτησης του μαθησιακού αντικειμένου από τον μαθητή.

Υπάρχουν, όμως, και συγκεκριμένες μεθοδολογίες αξιολόγησης που έχουν να κάνουν με το ποιος αξιολογεί. Για παράδειγμα, αξιολογεί ο διδάσκων ή αξιολογεί ο μαθητής τον εαυτό του; Αξιολογούν άλλοι μαθητές τους μαθητές ή αξιολογούν οι μαθητές τον διδάσκοντα; Αξιολογούμε με βάση κριτήρια από παλαιότερες αξιολογήσεις ή με κριτήρια, τα οποία προέκυψαν μέσα από το ίδιο το μάθημα; Όλα αυτά είναι κριτήρια και σημεία αξιολόγησης, τα οποία θα λειτουργήσουν ως εργαλεία για την κατάκτηση του μαθησιακού στόχου. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς στην εκπαίδευση, έχει θέσει την αυτοαξιολόγηση ως μία από τις σημαντικότερες Δεξιότητες του 2020 για όλους τους μαθητές.

Απόσπασμα από ραδιοφωνικό στιγμιότυπο του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project.

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.