Οι πελάτες – στελέχη της επιχείρησης

Πώς μπορούν οι φόρμες ανατροφοδότησης και οι αναφορές ικανοποίησης να καταστήσουν τους πελάτες μιας επιχείρησης στελέχη της;

Στο βιβλίο αναφοράς «the αriston project CODEX: Οδικός χάρτης προς την επιχειρηματική αυτονόμηση» υπάρχει μια προδιαγραφή: πρέπει να παρακολουθούμε
τις φόρμες ανατροφοδότησης και τις αναφορές ικανοποίησης που απαιτούνται από την εφαρμογή ενός συστήματος έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο διέπεται από εύκολη πρόσβαση τόσο από το προσωπικό παραγωγής, το marketing και τη διοίκηση, όσο και από τους πελάτες, σύμφωνα πάντα με την πολιτική της επιχείρησης.

Το να έχουν πρόσβαση στα πεπραγμένα του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης οι εσωτερικοί ανθρώπινοι πόροι μιας επιχείρησης, δηλαδή το προσωπικό παραγωγής, το marketing και η διοίκηση, μπορεί να θεωρηθεί αυτονόητο. Αυτό που στη the αriston project εισηγούμαστε για πρώτη φορά είναι ότι καθιστούμε και τους πελάτες οργανικά στελέχη της επιχείρησης. Βάζουμε τους πελάτες μέσα στην επιχείρηση, τους κάνουμε συνεργάτες μας, στελέχη στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης. Για να το επιτύχουμε αυτό, τυποποιούμε τις φόρμες έρευνας και ανατροφοδότησης του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμπληρώνονται τόσο από τα στελέχη της επιχείρησης, όσο και από τους πελάτες και να αξιολογούνται στη συνέχεια τόσο από τους εσωτερικούς όσο και από τους εξωτερικούς ανθρώπινους πόρους της επιχείρησης.

Τα πορίσματα που προκύπτουν μπαίνουν μέσα στο σύστημα διαχείρισης της γνώσης, φιλτράρονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τους αλγόριθμους του συστήματος. Με τον τρόπο αυτό, παίρνουμε αντικειμενικοποιημένα πορίσματα, τα οποία λειτουργούν προς όφελος της επιχείρησης.

Απόσπασμα από το radio course του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO, hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.