Πως προέκυψαν το The αriston Project και η Hyphen SA (ή “Το μέλλον της εργασίας”)