11η εκπομπή – Σχεδιασμός οργανογράμματος – εταιρικής πολιτικής και διαδικασιών