15η εκπομπή – Ο εργοδότης ως πελάτης του υπαλλήλου του