Ατομική επιχειρηματικότητα στους μαθητές

Πώς αποκτά επίγνωση της ατομικής επιχειρηματικότητας ο μαθητής;

Η τάξη, μέσα στην οποία λαμβάνει χώρα η μαθησιακή διαδικασία, είναι ένα οικοσύστημα στο οποίο κινούνται πολύ διαφορετικές προσωπικότητες, οι μαθητές. Ο κάθε μαθητής προσλαμβάνει τη γνώση με διαφορετικό τρόπο, αλλά δεν αρκεί να εξετάσουμε μόνο αυτό. Οφείλουμε να δούμε ότι ο κάθε ένας χρειάζεται και χρησιμοποιεί τη γνώση για διαφορετικούς λόγους, ενώ μπορεί κάποιοι να μην τη χρειαστούν ποτέ και άλλοι να τη χρησιμοποιήσουν με τελείως διαφορετικό τρόπο.

Το πιο σημαντικό είναι ότι για να αποκομίσει αυτή τη γνώση ο κάθε μαθητής θα γνωρίσει και θα αποκτήσει επίγνωση της διαφορετικότητάς του, κατανοώντας συγκεκριμένα και σε βάθος με ποιον τρόπο και για ποιον λόγο είναι διαφορετικός. Επίσης, θα συνειδητοποιήσει ποια είναι η μαθησιακή του προσωπικότητα και ιδιαιτερότητα, ποιο είναι το μαθησιακό του στυλ, με ποια εργαλεία μαθαίνει πιο εύκολα και με ποια μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη γνώση προς όφελός του και, τέλος, πώς μπορεί να εκφραστεί και να εκφράσει τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα στο σχολείο σήμερα και στην αγορά εργασίας αύριο.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι ο μαθητής αρχίζει, με αυτεπίγνωση και αυτονομία, να συνειδητοποιεί την οντότητά του μέσα σε ένα οικοσύστημα και να καταλαβαίνει τι έχει να προσφέρει σε αυτό, αλλά και τι έχει να προσφέρει το οικοσύστημα στον ίδιο. Αυτός, κατά τη γνώμη μας, είναι και ο ορισμός της ατομικής επιχειρηματικότητας στον μαθητή. Από τη στιγμή που ο μαθητής συνειδητοποιήσει υπό αυτό το πρίσμα την ατομική του επιχειρηματικότητα, τότε μπορεί να αρχίσει να συνθέτει νέο περιεχόμενο που να αφορά τον ίδιο.

Αυτό συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των κινήτρων που χρειάζεται ο μαθητής για την πιο ενεργή συμμετοχή του στη μαθησιακή διαδικασία. Έμφαση δίνεται όχι μόνο στο πώς θα αποκομίσει ο ίδιος τη μαθησιακή εμπειρία και θα κατακτήσει τα απαιτούμενα μαθησιακά αντικείμενα, αλλά και πώς θα συμβάλλει στο να κατακτήσουν τη μαθησιακή εμπειρία και τα μαθησιακά αντικείμενα και οι συμμαθητές του. Για τον λόγο αυτό, εφαρμόζονται όλο και πιο συχνά τα αποκαλούμενα μοντέλα peer to peer, κατά τα οποία ο μαθητής διδάσκει τον συμμαθητή του, με τους ρόλους του διδάσκοντος και του διδασκόμενου να βρίσκονται σε συνεχή εναλλαγή.

Απόσπασμα από ραδιοφωνικό στιγμιότυπο του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project.

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.