Διαφοροποιημένη τάξη

Ποια είναι τα εργαλεία που πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός μιας διαφοροποιημένης τάξης;

Τα εργαλεία σε μια διαφοροποιημένη τάξη σήμερα αφορούν, κυρίως, στη νέα τεχνολογία και πρέπει να καλύπτουν όλους τους μαθησιακούς τύπους. Αναφερόμαστε, λοιπόν, σε υπολογιστές ή ταμπλέτες, που πρέπει να βρίσκονται στα χέρια όλων των μαθητών, για να τους παρέχουν τόσο οπτικά και ακουστικά, όσο και κιναισθητικά ερεθίσματα. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε έναν διαδραστικό πίνακα, αλλά και τεστ, τα οποία θα μετρήσουν τη μαθησιακή προσωπικότητα κάθε μαθητή, θα καταγράψουν, δηλαδή, συγκεκριμένα νευρολογικά δεδομένα. Παράλληλα, τα prompts, όπως οι φωτογραφίες, τα λεξικά και τα flashcards, αποτελούν πολύτιμα υλικά εμπλουτισμού της διδασκαλίας.

Ωστόσο, το σπουδαιότερο εργαλείο στη διαφοροποιημένη τάξη δεν είναι άλλο από το σχέδιο μαθήματος. Στον σχεδιασμό του μαθήματος, ο καθηγητής θα πρέπει να έχει προβλέψει τα προσδοκώμενα προβλήματα (anticipated problems). Για παράδειγμα, υπάρχουν μαθητές, οι οποίοι τελειώνουν την ύλη λίγο πιο γρήγορα από κάποιους άλλους. Αυτοί οι μαθητές αρχίζουν να βαριούνται, ενώ οι άλλοι μαθητές, που τους βλέπουν να τελειώνουν πιο γρήγορα, αρχίζουν να αγχώνονται. Ο καθηγητής, προβλέποντας στο σχέδιο μαθήματος αυτό το πρόβλημα, μπορεί να ενισχύσει τον μαθητή που τελειώνει πιο γρήγορα, χωρίς να αγχώσει αυτόν που τελειώνει αργότερα, καταφέρνοντας, με αυτόν τον τρόπο, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κάθε μαθητή ξεχωριστά.

Απαραίτητη είναι και η ύπαρξη ενός ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης της Γνώσης (Knowledge Management System), το οποίο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο όχι μόνο από τον διδάσκοντα, αλλά κυρίως από τους μαθητές. Εκεί, ο διδάσκοντας έχει το περιθώριο, μέσα από τη χρήση εκπαιδευτικών συμβάντων για κάθε μαθητή ξεχωριστά, να προσθέσει έξτρα υλικό. Το υλικό αυτό θα ωφελήσει τον μαθητή τόσο για να προετοιμαστεί για το επόμενο μάθημα, όσο και για να εκτεθεί σε νέες δραστηριότητες, που θα τον βοηθήσουν να εμπεδώσει το μαθησιακό αντικείμενο, στο οποίο εκτέθηκε μέσα στην τάξη.

Απόσπασμα από το radio course του κ. Γιάννη ΣτεργήPresident & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project

 

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.