Τι ρόλο παίζουν οι δεξιότητες της ηγεσίας στις υπηρεσίες της ομάδας;

Καμία ομάδα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κάποιο ηγετικό στοιχείο. Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι να κάνουμε αυτή την αυτονόητη παραδοχή, αλλά να ορίσουμε ποιες είναι οι δεξιότητες της ηγεσίας.

Λόγω της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας και όπως προκύπτει από στατιστικές παρατηρήσεις, ο αριθμός των ηγετών σε κάθε ομάδα δυστυχώς είναι ελάχιστος.

Στο πλαίσιο αυτό, όταν διαπιστώσουμε ότι ένας άνθρωπος είναι νευρολογικά δομημένος για να μπορέσει να παίξει τον ρόλο του ηγέτη, είναι πολύ σημαντικό να τον ενθαρρύνουμε και να τον αναπτύξουμε, γιατί γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η συμβολή του μέσα στην ομάδα.

Οι δεξιότητες ηγεσίας έχουν να κάνουν πρώτα απ’ όλα με την αυτεπίγνωση του νευρολογικού, μαθησιακού και επικοινωνιακού προφίλ του μικρού ή μεγάλου ηγέτη, γιατί η δουλειά του έχει διακυμάνσεις.

Από τη μια πλευρά, ο ηγέτης είναι αυτός που θα βλέπει πάντα τη μεγάλη εικόνα, δηλαδή θα βλέπει συνολικά το αποτέλεσμα για το οποίο δουλεύει η ομάδα, ενώ πολύ συχνά τα υπόλοιπα μέλη θα ασχολούνται με επιμέρους λεπτομέρειες, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τη συνολική εικόνα.

Από την άλλη, το δεύτερο μέλημα του ηγέτη είναι να έχει πλήρη επίγνωση του νευρολογικού, μαθησιακού και επικοινωνιακού προφίλ όλων των υπόλοιπων μελών της ομάδας και να διασφαλίζει ότι η θέση που έχουν αναλάβει είναι συμβατή με το προφίλ τους.

Η δεξιότητα που ένας ηγέτης πρέπει διαρκώς να συντηρεί και να αναπτύσσει έχει να κάνει με κάτι που δεν φαίνεται πρακτικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό: τον χρόνο για σκέψη. Γι’ αυτό, πολλές φορές ο ηγέτης της ομάδας είναι αυτός που απομονώνεται, καθώς καταναλώνει πολύ χρόνο σε σκέψη και σχεδιασμό, στοιχεία κρίσιμης και ζωτικής σημασίας για την υγιή περαίωση ενός project.

Απόσπασμα από ραδιοφωνικό στιγμιότυπο του κ. Γιάννη Στεργή, President & CEO hyphen SA, για την εκπομπή protifora αriston project.

Copyright © 2017 Yannis Stergis
Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή χρήση μέρους ή όλου χωρίς την έγγραφη άδεια του Γιάννη Στεργή.